Press Releases

Uni Systems modernizes Panitza Library in Bulgaria

The American University in Bulgaria entrusted Uni Systems with modernising the library management system of the University's Panitza Library.

Bulgarian translation follows

The library's extensive collection—105,000 books, 72,000 electronic books, more than 10,000 other printed pieces, 36,000 electronic journals, magazines and newspapers, audiovisual material and numerous electronic databases—created the necessity for flexible and faster management of the material.

Panitza Library's constantly growing needs were addressed by replacing the pre-existing system of electromagnetic technology with Bibliotheca's cutting-edge RFID solution. The project included Bibliotheca's infrastructure of software and hardware components, and Uni Systems' implementation services.The installed system includes all features necessary for lending and returns, inventory control, security, and overall automation and management of the collection; its main advantage is its adaptability to Panitza Library's specific needs.

Commenting on the project's implementation, Ms Sophia Katsarska, Director of Panitza Library, said: "We are very pleased with the products and services provided by Uni Systems. Thanks to their professionalism and the competent support we received throughout the whole process of RFID implementation, we managed to conclude our project within the predicted timeframe. We chose Uni Systems as a partner in this project, since the proposal they made completely met our requirements, including implementation in short terms, integration capability with our existing library system, as well as proven previous experience with RFID project implementation."

Uni Systems has been investing in automation systems for libraries, museums and historical archives since 1997, and has implemented some of the most important projects of this kind in the wider region of Southeast Europe.


Uni Systems модернизира Библиотека Паница в България
Американският Университет в България възложи на Юнисистемс модернизирането на библиотечната система за управление на Библиотека Паница.Богатата колекция на библиотеката – 105,000 книги, 72,000 електронни книги, повече от 10,000 други печатни издания, 36,000 електронни журнала, списания и вестници, аудиовизуални материали и многобройни електронни бази данни – са създали необходимостта от бързо и гъвкаво управление на материалите.

Непрекъснато нарастващите нужди на Библиотека Паница били адресирани към заместването на съществуващата система от електромагнитна технология с най-модерните RFID решения на Bibliotheca – RFID Library Systems. Проектът включва решения от софтуерни и хардуерни компоненти и услугите на Юнисистемс за внедряване.Инсталираната система включва всички функции, необходими за заемане и връщане, инвентарен контрол, сигурност и цялостна автоматизация и управление на колекцията; основното предимство на системата е адаптивността към специфичните нужди на Библиотека Паница.

Коментирайки внедряването на проекта, г-жа София Кацарска, Директор на Библиотека Паница каза: „Оценката, която бихме дали за услугите и продуктите на Unisystems е отлична. Благодарение на професионализма и адекватната подкрепа, които получихме от компанията по време на целия процес на внедряване на RFID успяхме да приключим проекта в предвидените срокове. Избрахме Unisystems за партньори в този проект, защото тяхното предложение покриваше критериите и изискванията ни, свързани с изпълнение в кратки срокове, възможност за интегриране със съществуващата библиотечна система и доказан предишен опит с внедряване на RFID проекти.“ 

Юнисистемс инвестира в автоматизацията на библиотеки, музеи и исторически архиви от 1997г. и е внедрила някой от най-важните проекти от това естество в Югоизточна Европа.